Vedtægter for Ikast FugleforeningHerunder ser du en oversigt over de love, regler og vedtægter som er vedtaget

for Ikast Fugleforening.


Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at henvende dig til bestyrelsen,

og er der noget du gerne vil have ændret, så skal dit forslag afleveres til bestyrelsen

inden næste generalforsamling.

 


§ 1-Navn og hjemsted


Foreningens navn er Ikast Fugleforening, og foreningens adresse er formandens.


Foreningen er hjemmehørende i Ikast Kommune.


Foreningen kan være medlem af Danske Fugleforeningers Landsorganisation, beslutning herom bestemmes af generalforsamling.


 

§ 2 - Formål


Foreningens formål er udbredelse af og kendskab til alle arter af tropefugle, stue- og volierefugle og lignende. Fuglenes pleje og opdræt under bedst mulige naturlige og beskyttede forhold.


Formålet søges opnået ved:


- Afholdelse af medlemsmøder


- Afholdelse af en årlig udstilling med bedømmelse, der så vidt muligt afholdes i

   slutningen af uge 42


- Udsendelse af foreningsmeddelelser og nyheder efter behov


 

§ 3 - Medlemskab


Enhver person med interesse for fugle kan optages som medlem af foreningen, og medlemmets eventuelle ægtefælle/samlever betragtes også som medlem. Dog således, at der ved generalforsamlingen kun er én stemme pr. betalt kontigent.


Personer der ikke er fyldt 18 år betragtes som juniormedlemmer.


Finder bestyrelsen, at en persons optagelse som medlem vil virke skadende for foreningen, kan vedkommende nægtes optagelse i foreningen.


En person, der nægtes optagelse af foreningen, har ret til at fremføre sin ansøgning om medlemsskab på førstkommende ordinære generalforsamling.


Afgørelsen om medlemsskab træffes af de fremmødte og med almindelig stemme flertal.


Eksklusion af foreningen kan kun finde sted ved at bestyrelsen fremfører sagen

på førstkommende ordinære generalforsamling.


Afgørelsen om eksklusion træffes af de fremmødte og med almindelig stemmeflertal.


 

§ 4 - Kontingent


Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og betales forud for et år.


Har et medlem ikke betalt sin kontingent senest 15. februar

bliver pågældende slettet som medlem.


Ved ansøgning om fornyet optagelse i foreningen indbetales evt. restancer.


 

§ 5 - Ordinær generalforsamling


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.


Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden den 15. februar.


Alle foreningens medlemmer som har betalt kontingent, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde

har adgang til generalforsamlingen.


Stemmeret har alle medlemmer, som har betalt kontingent for det igangværende år.


Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.


Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.


Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden

og eventuelle indkomne ændringsforslag til Love og vedtægter.


Er generalforsamlingen indvarslet rettidig er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


 

§ 6 - Dagsorden


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:


01)  Valg af dirigent


02)  Bestyrelsens beretning for det forløbne år


03)  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse


04)  Behandling af indkomne forslag


05)  Fastsættelse af kontingent


06)  Valg af formand eller kasserer


07)  Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år


08)  Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år


09)  Valg af l revisor for 2 år


10)  Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år


11)  Valg af opdrætskontrollant for 2 år


12)  Eventuelt


 

§ 7 - Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.


Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.


For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


 

§ 8 - Bestyrelse - valg


Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen og repræsenterer foreningen i alle forhold.


Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende

eller enkeltstående opgaver.


Bestyrelsen består af formand, næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 - 2 medlemmer, og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.


Formanden og 1 - 2 medlemmer er på valg i lige år, medens kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.


Suppleanter vælges for et år ad gangen.


 

§ 9 - Forretningsorden og tegningsret


 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Foreningens likvide midler skal placeres i et pengeinstitut under foreningens navn.


Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer,

heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.


Hvis bestyrelsen består af 6 medlemmer, og der ved afstemning opstår stemmelighed,

gælder formandens stemme som 2 stemmer.


Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.


Foreningen tegnes af formanden.


 

§ 10 - Regnskab


Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og er underlagt kassereren.


Foreningens midler skal henstå i pengeinstitut under foreningens navn,

og kan kun hæves af kassereren eller formanden.


Når beholdningen når en af bestyrelsen fastsat minimum, kræver det formandens underskrift. Dette minimumsbeløb kan kun ændres af et flertal af bestyrelsen.


Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse,

og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.


 

§ 11- Foreningens opløsning


Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en særlig indkaldt

ekstraordinær generalforsamling.


For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede.


For at forslaget kan vedtages kræves simpelt stemmeflertal.


Opnåes et flertal på en generalforsamling, skal der indkaldes til et ekstraordinær generalforsamling, hvor den endelige beslutning om foreningens nedlæggelse træffes ved simpelt flertal, uanset antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.


En sammenlægning/fusion med andre fugleforeninger, kan kun ske ved ordinær/ekstraordinær generalforsamling, hvor dette er indvarslet som et punkt på dagsordenen.


Vedtagelse sker ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede.


Hvis foreningen opløses skal eventuelle likvide midler gå til Verdensnaturfonden.


 


Ovenstående love og vedtægter er gældende fra 2011.


Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18 juni 2011.